BurgerRapport 1/7/2019
 

Weinig of geen informatie over beslissingen op dit moment. Mogelijks omdat de legislatuur slechts 6 maanden ver is.

De belangrijkste beslissingen bekend bij de burgers zijn de verdeling van de mandaten en de dagelijkse beslissingen aangaande het lopende beleid van de gemeente die in de openbare gemeenteraad aan bod komen.

Het is wel spijtig dat over een toch wel belangrijke nieuwigheid voor de inwoners, zijnde het inspraakreglement, niet of nauwelijks gecommuniceerd werd tot nu toe. Dit is voor deBurgers een belangrijk punt en we raden het gemeentebestuur dan ook aan hierover een informatiecampagne te organiseren en de burgers hierover actief te informeren (Facebook, Groboscoop, website).

We willen nogmaals de aandacht vestigen op de overdracht van bepaalde bevoegdheden van het Schepencollege naar de gemeenteraad.

We vinden het belangrijk voor de transparantie dat niet persoonsgebonden beslissingen in openbaar debat in de gemeenteraad op tafel komen.

We willen wel opmerken dat een positieve tendens te zien is in het beschikbaar stellen van informatie en de algemene communicatie met de burger.

We zijn ook zeer te spreken over de infomomenten die het gemeentebestuur organiseert rond de hot topics die op dit moment in onze gemeente spelen. We hopen in de toekomst nog meer van deze initiatieven te mogen zien.

Informatie statisch beschikbaar stellen is belangrijk en positief, maar beter is om die info actief tot bij de bevolking te brengen.

Over de adviesraden en de communicatie met het gemeentebestuur is nog niet veel bekend omdat de adviesgroepen pas gestart zijn.
We willen echter wel benadrukken, volgens de informatie uit het verleden, dat de terugkoppeling vanuit de gemeente over de adviezen van de groepen zeer belangrijk is.

Belangrijk positief punt zijn de werkgroepen betreffende mobiliteit die door de gemeente werden opgestart en waarin burgers plaats konden nemen. Goedbedoeld en positief maar niet zo eenvoudig om efficiënt te organiseren.
Het is duidelijk dat het kader beter moet omschreven worden en er in elk geval meer begeleiding nodig is.

We verwijzen naar de transparantie omdat het belangrijk is dat de deelnemende burgers op de hoogte worden gebracht van de achterliggende informatie en het reeds gelopen voortraject. Een initiatief dat veel navolging verdient en we hopen dan ook dat het gemeentebestuur in de toekomst nog meer van deze werkgroepen, gedragen door burgers, zal realiseren.

Betreffende de infomomenten hebben we hetzelfde positieve gevoel maar ook met dezelfde opmerkingen zoals bij de werkgroepen.

We vinden het inspraakreglement een stap in de goeie richting. Twee belangrijke punten die de inspraak van burgers en de betrokkenheid bij het bestuur zeer ten goede kunnen komen. Voorlopig zoals hierboven reeds aangehaald is het te weinig bekend.

Graag willen we ons andere voorstel dat we indienden voor het inspraakreglement en niet werd overgenomen, hierbij nogmaals onder de aandacht brengen.

Een Burgerraad organiseren, zeg maar, de maandelijkse of tweemaandelijkse afspraak met de Burger. Waar elke burger die een voorstel, idee of vraag heeft naartoe kan komen en in samenspraak met de andere burgers en het bestuur hierover van gedachten kan wisselen.
Hieruit kunnen agendapunten voor de volgende gemeenteraad voortkomen. Deze kunnen dan in de Gemeenteraad in transparant, officieel debat besproken worden.
De ideale manier om de communicatielijnen tussen burger en bestuur zo kort mogelijk te houden. Voor kleine en persoonlijke problemen kunnen burgers in de Burgerraad doorverwezen worden naar de bestaande kanalen en bevoegde diensten in het gemeentehuis.
Uiteraard wordt deze open Burgerraad georganiseerd door en met het gemeentebestuur. Mogelijks kunnen ook projecten, ideeën of voorstellen doorverwezen worden voor verdere uitwerking naar een desbetreffende adviesraad.

Voorlopig hebben we niet echt voorbeelden gezien van participatie door de burgers. We begrijpen dat de legislatuur slechts 6 maanden oud is.

Daarom zijn we wel opgetogen over de poll voor het nieuwe logo van de gemeente. Eén opmerking daaromtrent, echt democratisch had geweest om ook de optie “geen verandering” voor te leggen.

We hopen in het kader van participatie in de toekomst meer, ingrijpendere en belangrijke projecten  tegemoet te mogen zien voor participatie van alle burgers.

We hebben de stellige indruk dat de meerderheid openstaat om voorstellen en ideeën van anderen (middenveld, verenigingen en bewegingen) aan te nemen en te evalueren op hun waarde.
We zien hieromtrent een aantal praktische voorbeelden waarvan we hopen dat ze in de uitwerking verder opgevolgd worden.

Over de gemeenteraad en de welwillendheid van de meerderheid om ook de oppositie mee te betrekken in het beleid hebben we niks te melden. Dit komt vooral door een gebrek aan inbreng van de oppositie.
Mogelijks is een en ander te wijten aan de nieuwe rol waarin verschillende oppositiepartijen hun weg nog moeten zoeken. We herhalen, de legislatuur is slechts 6 maanden oud.
We blijven alert en zijn benieuwd hoe de meerderheid hier, in voorkomend geval, mee zal omgaan.

deBurgers staan een conflictvrij bestuur voor, zoals in het vorige punt duidelijk gemaakt. Daarom dat termen zoals “meerderheid” en “oppositie” niet in ons verhaal passen.
De volledige gemeenteraad vertegenwoordigd, in stemmen, meer dan 80% van onze inwoners. Daarom moeten “winnaars” en “verliezers” constructief samenwerken in het belang van de hele bevolking.
De volgende verkiezingen, stemmengewin of -verlies en partijbelangen mogen niet op de agenda staan.

Daarom vinden deBurgers dat iedere stem in de gemeenteraad op z’n inhoudelijke waarde moet worden beoordeeld. Ook de “oppositie” moet daarom constructief mee- en samenwerken met de “meerderheid” aan onze modelgemeente! En vice versa.

 

Wij roepen daarom ieder gemeenteraadslid op om als vertegenwoordiger van alle burgers hun ideeën, voorstellen en projecten in de gemeenteraad te brengen en in samenwerking met alle andere gemeenteraadsleden, in het algemeen belang van onze gemeente, deze tot uitvoering te brengen.

We beseffen en benadrukken nogmaals dat de huidige legislatuur slechts zes maanden oud is. Het huidige bestuur dient ook af te rekenen met een erfenis van de vorige legislatuur die op onze belangrijke punten enkel negatief scoorde.

deBurgers zien de toekomst echter hoopvol tegemoet en hopen dat meerderheid én oppositie constructief zullen samenwerken in het algemeen belang van onze inwoners en onze gemeente.

Door het gemeentebestuur werden al enkele kleine, maar belangrijke stappen gezet richting transparantie en inspraak. We hopen dat deze trend zich met veel passie en verantwoordelijkheidsgevoel zal verderzetten.

deBurgers houden in elk geval de vinger aan de pols en zullen objectief, kritisch maar ook positief blijven observeren en meewerken waar het kan en toegelaten wordt.

deBurgers ondersteunen elk idee of voorstel dat een stap vooruit betekent, hoe klein ook, naar 100% onafhankelijkheid, 100% transparantie, 100% inspraak en 100% participatie van en voor alle burgers.

De Gouden Regel

Echte democratie is transparant de mogelijkheid creëren voor elke burger, die zelf wil en/of geïnteresseerd is, om zonder enige drempel alle relevante informatie te krijgen en zijn/haar idee, mening, voorstel te laten horen.
Zodat iedereen deel kan nemen aan het debat en deel kan zijn van de beslissing over het algemeen belang en alles wat zijn/haar gemeenschap betreft.

Ook niet geïnteresseerd zijn of niet willen deelnemen is het democratisch recht van elke burger, zolang hij/zij maar alle mogelijkheden heeft gekregen.

8%
Transparantie
10%
Inspraak
5%
Participatie
6%
Onafhankelijk
Definitie 100% Transparantie
Alle informatie betreffende het politieke systeem, het bestuur, het beleid, komende en genomen beslissingen moet 100% transparant beschikbaar zijn voor elke burger. Op een eenvoudige en begrijpbare manier zonder enige drempel. Het beslissingsproces en alle achterliggende argumentatie moet voor elke beslissing vrij, correct, doorzichtig, eenvoudig, begrijpbaar en openbaar beschikbaar zijn voor elke inwoner. Voor, tijdens elke stap en na elk proces.
Definitie 100% Inspraak
Elke inwoner van de gemeente moet op elk moment zijn/haar mening, ideeën en voorstellen kunnen voorleggen aan ieder ander en het bestuur. Het bestuur en de vertegenwoordigers in de gemeenteraad moeten hiervoor de rol van mediator opnemen en alles in het werk stellen om op enig moment, voor elke project of beslissing, een zo groot mogelijke groep burgers te betrekken bij het debat. Hiervoor moeten ze ook zorgen om alle objectieve, correcte informatie transparant beschikbaar te stellen voor iedereen om een kwalitatieve inspraak en inhoudelijk debat te garanderen.
Definitie 100% Participatie
Elke door het volk verkozen vertegenwoordiger heeft de plicht om voor zoveel mogelijk beslissingen, maar zeker voor belangrijke en ingrijpende projecten, een zo groot mogelijke groep burgers mee te betrekken in een transparant participatietraject. Het uiteindelijke einddoel hiervan moet zijn om een onderbouwde en gedragen beslissing over te laten aan die burgers. Elke beslissing door burgers in een participatietraject moet altijd een beslissend en onomkeerbaar karakter hebben en is nooit “slechts adviserend”.
Definitie 100% Onafhankelijkheid
In een ideale situatie en een eerlijk en correct democratisch systeem is elke verkozen vertegenwoordiger onafhankelijk en vertegenwoordigd zij/hij alle burgers en niets of niemand anders. In de gemeenteraad zetelen dan 21 onafhankelijke volksvertegenwoordigers die allemaal samen voor hetzelfde doel opkomen. De belangen van de gemeente en haar inwoners. Die onafhankelijkheid garandeert een conflictvrij bestuur zonder winnaars of verliezers, zonder meerderheid of oppositie. Iedereen rond de tafel heeft hetzelfde en enige punt op zijn/haar agenda. Een veilige, warme en bruisende samenleving en het algemeen belang van elke inwoner.