BurgerRapport

deBurgers Democratisch Scorebord - Grobbendonk

(0 tot 24% = rood / 25 tot 49% = oranje / 50 tot 74% = geel / 74 tot 99% = groen / 100% = echte democratie)
8%
Transparantie
10%
Inspraak
5%
Participatie
6%
Onafhankelijk

Informatie & Doelstelling

Elke 6 maand stellen deBurgers een rapport op over het bestuur van hun gemeente.

Het beleid zal kritisch tegen het licht gehouden worden tegenover de belangrijke doelstellingen en garanties van deBurgers.

Er wordt rekening gehouden met de verlopen bestuursperiode, onverwachte overmacht en de mogelijkheden binnen bestaande wetten en decreten.

Het is de bedoeling van deBurgers om met dit rapport een positieve communicatie met het bestuur te bewerkstelligen en om positief mee te denken en constructieve voorstellen te formuleren.

Er zal eveneens een scorebord worden bijgehouden waarop het huidige beleid zal afgewogen worden tegenover de 100% doelstellingen van deBurgers.

Dit scorebord zal weergeven hoe het beleid tegemoetkomt op 100% transparantie, 100% inspraak en 100% participatie.

Ook 100% onafhankelijkheid zal meegenomen worden. Dit houdt de bereidheid in tot samenwerken van het bestuur met de verschillende partijen, meerderheid en oppositie, over de partijgrenzen heen en in het belang van alle burgers.

Uiteraard zal dan ook de "oppositie" afgewogen worden op hun werkzaamheid, samenwerking, bijdrage en ondersteuning van alle beleidspunten die belangrijk zijn en een meerwaarde betekenen voor de inwoners.

 

Praktisch & Legende

Het tekstueel uitgeschreven rapport met aanbevelingen en scorebord zal per email aan elk gemeenteraadslid toegezonden worden.

De rapporten zijn ook hieronder consulteerbaar voor iedere burger.

Het scorebord hieronder geeft altijd de laatste bekende score aan en is dus gebaseerd op het laatste rapport. Vorige scores zijn terug te vinden in het desbetreffende rapport.

Het spreekt vanzelf dat in een bestuur zoals we dat vandaag kennen en dat nog steeds volledig in handen is van partijen, de particratie dus, deze scores met nuance moeten worden bekeken.

Als een score op enig moment niet kan bepaald worden door te korte periode of geen duidelijke informatie wordt ze vastgezet op 5%.

De 100% scores zijn het ultieme doel in een democratie waar de burgers het voor het zeggen hebben en de particratie niet meer bestaat.

Daarom is elk procentpunt extra op deze scores meer dan een overwinning voor alle burgers en een stap, hoe klein ook, richting burgerdemocratie.

Wie deze stappen zet of wie ooit de 100% haalt doet niet ter zake. Het belangrijkste is dat wij, de burgers, volop onze rechten kunnen uitvoeren door transparant bestuur van onze onafhankelijke volksvertegenwoordigers, met inspraak voor iedereen zonder drempels in open debat en participatie in alle beslissingen voor elke burger die dat wenst.