Verslag Gemeenteraad 24/1/19

Er stonden vanavond 18 punten op de agenda. Vanaf nu zal de gemeenteraad steeds op donderdag plaats vinden om 19u30 in plaats van 20u.

Dat laatste bleek bij velen nog te moeten wennen. Om 19u30 waren er onvoldoende raadsleden aanwezig om de vergadering te kunnen openen. Tegen 19u38 was bijna iedereen binnengedruppeld en kon men starten. De eerste gemeenteraad onder het nieuwe bestuur.

Uit de verschillende tussenkomsten is vandaag duidelijk gebleken dat Martine Taelman (GIB/OpenVld) en Eric Van Meensel (NVA) de echte heersers van de gemeenteraad zijn. Als er ter verdediging van de meerderheid moest gereageerd worden op de aftastende speldeprikken van de oppositie, waren het deze 2 raadsleden die kordaat (en in het geval van Eric Van Meensel meestal bitsig) in de ring stapten. Onze burgemeester keek vooral de kat nog uit de boom en luisterde in stilte.

Tip voor alle gemeenteraadsleden: misschien bij de start van de gemeenteraad alle smartphones afgeven. Dikwijls lijkt het op die telefoons interessanter te zijn dan rond de gemeenteraadstafel.

Agendapunt 2: Kennisname van het ontslag van Anne Appeltans-Janssen.
Agendapunt 3: Aanstelling van Gert Fransen, die de plaats van Anne inneemt voor De Lokale Lijst.

Agendapunt 4: Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad. Hier werden door de oppositie meteen al enkele schoten voor de boeg genomen.
Er werd maar liefst 20 min. gediscussieerd over dit punt.

 • Vlaams Belang: artikel 38 §5: Elke fractie in de gemeenteraad krijgt jaarlijks, per gemeenteraadslid, een werkingsbudget.
  Dit wordt nu door de nieuwe meerderheid verhoogd van €250 naar €350. Lut Cateau wijst erop dat in 2012 Open VLD, toen naar de oppositie verbannen, vond dat de werkingskosten van €250 niet nodig waren. Nu vormen ze terug de meerderheid en worden de werkingskosten met €100 verhoogd. Daar OpenVLD/Gib nu de grootste fractie is, heeft zij er natuurlijk meteen het meeste baat bij.
  Vlaams Belang geeft aan dat ze deze werkingskost niet zullen opnemen. Voor hen is het presentiegeld dat de gemeenteraadsleden per vergadering ontvangen (€213,32) voldoende. Zij zullen het huishoudelijk reglement hierdoor niet goedkeuren.
 • CD&V: Maarten Wouters geeft aan spijtig te vinden dat de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement niet met fluo gemarkeerd werden, zoals het traditie zou zijn.
  Volgens Maarten zijn er ook verschillende artikelen met fouten, onduidelijkheden of met verkeerde verwijzingen.
  Nog volgens Maarten, zijn er ook veel wijzigingen in het reglement die de burgerinspraak en transparantie van bestuur verder inperken in plaats van vergroten.
 • De Lokale Lijst: zal zich onthouden van de stemming
 • GIB/OpenVLD: Martine Taelman zegt dat haar fractie in het verleden een sterke voorstander was om de gemeenteraad live te streamen. (vreemd dat ze dit dan nu niet gewoon invoeren)
  Ze geeft ook mee dat haar fractie nog zoekende is over hoe ze inspraak en transparantie moeten realiseren. Alle voorstellen van de oppositie zijn welkom. Wat de werkingskosten betreft: deze dienen volgens het reglement om de lokale partijen in de gemeenteraad te ondersteunen. De fractie moeten jaarlijks met bewijsstukken openbaar maken waarvoor de werkingskost gebruikt werd.
 • Conclusie van Agendapunt 4: Terwijl Eric Van Meensel (NVA) enkele minuten buiten ging, werd unaniem besloten dat de stemming uitgesteld wordt naar volgende maand. Aan de oppositie wordt gevraagd om alle opmerkingen schriftelijk in te dienen. Deze zullen dan door de meerderheid geëvalueerd worden.

Agendapunt 5: Bruikleenovereenkomst APB De Schorre – collectie Sus Verhaegen Kempens Wielermuseum
Ivan Verbeeck (Spa) stelt voor om Sus Verhaegen ereburger van Grobbendonk te maken. De meerderheid zal dit bekijken.

Hij merkt tevens 2 details op:

 1. de naam van de burgemeester moet aangepast worden in de overeenkomst. (Dit leidde even tot een vrolijke noot in de vergadering.)
 2. er staat geen begindatum van de overeenkomst vermeld.

Titel van de tentoonstelling : Kempens Wielermuseum – Collectie Sus Verhaegen
Organisator: Gemeente Grobbendonk
Plaats van tentoonstelling: Dorp 1a, 2288 Bouwel
Duur van de tentoonstelling: 2 jaar

Agendapunt 6: Projectvereniging Neteland – aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur
Stemgerechtigd Lid + vervanger: Marianne Verhaert (GIB/Open VLD) + vervanger Johan Verhaegen (GIB/Open VLD)
Lid met raadgevende stem + vervanger: Walter Cambré (SPa) + vervanger Ivan Verbeeck (SPa)

Agendapunt 7: Kempens Karakter – aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur
Stemgerechtigd Lid + vervanger: Eric Van Meensel (NVA) + vervanger Johan Verhaegen (GIB/Open VLD)
Adviserend Lid + vervanger: Maarten Wouters (CD&V) + vervanger Els Beullens (CD&V)

 

Voor agendapunten 6 en 7 moest er anoniem gestemd worden door de raadsleden.
Dat deze stemmingen via voorzitster Greet Van de Peer (NVA) zeer chaotisch en ongestructureerd verliepen, is een understatement.
Ook deze keer slaagden er weer enkele raadsleden in om ongeldig te stemmen. Lijkt niet gemakkelijk te zijn.

Agendapunt 8: Omgevingsvergunning OMV_2018120211 – Steenbergstraat 6 – tracé en lastvoorwaarden.
“Op 4 oktober 2018 diende Paul Verhaert namens STUDIEBUREAU VERHAERT BVBA de omgevingsaanvraag in voor het verkavelen van een perceel voor het creëren van 2 ééngezinswoningen bestemd voor gesloten bebouwing, met als adres Steenbergstraat 6, 2280 Grobbendonk.”
“De verkavelingsaanvraag omvat de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen. De gemeenteraad dient een besluit over de zaak van de wegen te nemen, alvorens het college van burgemeester en schepenen over de verkavelingsaanvraag kan beslissen.”

Marianne Verhaert en Ulrik Anthonis moeten tijdens dit agendapunt de zaal verlaten om belangenvermenging te voorkomen. Beiden zijn familiaal gerelateerd aan Paul Verhaert.

SPa heeft opmerkingen.
CD&V vraagt of de omgevingsplannen niet geprojecteerd kunnen worden voor de aanwezige burgers. Dit is blijkbaar niet mogelijk..

Uitslag stemming:
Voor: 10 stemmen (GIB/OpenVLD + NVA)
Tegen: 6 stemmen (SPa + CD&V)
Onthouding: 2 stemmen (Vlaams Belang + DeLokale Lijst)

Agendapunt 10: Gratis grondafstand Bovenpad perceel 1 B 166 G
” …, zoals dit goed staat afgebeeld als lot A op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Paul Verhaert…”

Marianne Verhaert en Ulrik Anthonis moeten tijdens dit agendapunt de zaal verlaten om belangenvermenging te voorkomen. Beiden zijn familiaal gerelateerd aan Paul Verhaert.

 

Agendapunten 9 t.e.m. 12 werden door iedereen goedgekeurd, behalve De Lokale Lijst, die zich telkens onthouden heeft.

Agendapunt 15: Vrije tijd: Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering Sportregio Kempen
Afgevaardigd door stemming: Ulrik Anthonis (GIB/Open VLD) + vervanger Brent Wouters (GIB/OpenVLD)

Ook hier opnieuw chaotisch verloop van de stemming.

Agendapunt 17: de gemeenteraad wordt plots geschorst omdat er een blijkbaar onaangekondigde presentatie zal volgen door mensen van de Provincie inzake natuurgebied Graafweide-Schupleer. Opeens blijkt men wel een volledige presentatie te kunnen projecteren op het groot scherm. Blijkbaar is men nogal selectief in wat men wil projecteren…

De gemeenteraad is 2 uur bezig en we horen voor het eerst de stem van Marianne Verhaert, de burgemeester, die voor de presentatie het woord geeft aan 3 genodigden van de Provincie.
Er volgen voorstellen, actieplannen en Vlaanderen vraagt het engagement van Grobbendonk.

 • Versterking van waterstructuur
 • Herstel kleine landschapselementen
 • Herinrichten van wegen, dreven, autovrije passages, ontharden van parkings, etc.
 • Werk maken van herbestemming Kasteelhoeve
 • Herinrichten omgeving Oud Sas
 • Herinrichting omgeving Karrewiel
 • Nadenken over uitbouw Toerisme. Vb. Toeristische Toren bouwen met overzicht over de omgeving.
 • Verdere natuurontwikkeling.

Na de presentatie reageren Maarten Wouters & Els Beullens (CD&V), als door een hond gebeten, dat er in de presentatie niets over meer ontwikkelingen voor de landbouwers te zien was. Ze stoorden zich aan de focus op het beschermen van het natuurgebied.

Agendapunt 18: Afsluiten van de gemeenteraad met een ronde algemene mededelingen, vragen.

CD&V: geen vragen

Vlaams Belang: 3 vragen

 1. In de Bevrijdingsstraat heeft 1 bewoner zijn parking verhard, zonder toestemming van de gemeente. Wat gaat de gemeente hieraan doen want dat is niet fair tegenover de buren die wel de wet respecteren.
 2. Sociale woningen: blijkbaar betalen de bewoners van enkele van de oudste huisjes (in slechte staat) meer maandelijkse huur dan de bewoners in de recentere en modernere sociale woningen?
  Martine Taelman belooft dit grondig te zullen bekijken.
 3. Papierophaling na de feestdagen gebeurt pas op 18/01. Kan dit niet vroeger ingepland worden? Dan zitten er namelijk vee mensen met veel papier van cadeautjes.

De Lokale Lijst: Speech van Gert Fransen waarin hij zegt blij te zijn dat hij terug is en dat hij constructief maar kritisch zal meewerken aan het beleid.
Hij laat ook weten dat er veel mensen in de zaal zitten om hem te steunen.

SPa: geen vragen

NVA: geen vragen

GIB/OpenVLD: geen vragen

Vergadering gesloten.

Share:

Author: Dieter Peeters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *